______________  آلن شش گوش  _______________

آلن شش گوش

آلن شش گوش از ابزار باز وبست کردن پیچ می باشد که در سایزها مختلف و مدل های متنوعی مانند آلن شش گوش کارتی کوتاه ، آلن شش گوش کارتی بلند ، آلن شش گوش کیفی کوتاه ، آلن شش گوش کیفی بلند ، آلن شش گوش چاقویی در سایت کارین ابزار موجود می باشد .