______________  آچار لوله گیر تک دسته  _______________

آچار لوله گیر تک دسته

آچار لوله گیر تک دسته معمولا در صنعت لوله کشی و همچنین مورد استفاده در صنعت نفت می باشد آچار لوله گیر تک دسته دارای دسته بندی به شکل آچار لوله گیر تک دسته 4 اینچ ، آچار لوله گیر تک دسته 6 اینچ ، آچار لوله گیر تک دسته 10 اینچ ، آچار لوله گیر تک دسته 12 اینچ ، آچار لوله گیر تک دسته 14 اینچ ، آچار لوله گیر تک دسته 18 اینچ ، آچار لوله گیر تک دسته 24 اینچ و ...  می باشد که در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .