______________  دسته بکس  _______________

دسته بکس

یکی دیگر از دسته کمکی های استفاده از بکس دسته بکس می باشد کارایی دسته بکس به مانند دسته جغجغه می باشد با ایت تفاوت که دسته جغجغه را می توانید چپ و راست کنید و از فشار کمتری برای باز و بست استفاده کنید ولی دسته بکس به این گونه نمی باشد . انواع مختلفی از دسته بکس را در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .