______________  انبر آرماتور بندی  _______________

انبر آرماتور بندی

انبر آرماتور بندی یا گازآرماتور ابزاری است برای بستن  قطعات به وسیله سیم مفتول و قطع کردن آن که در سایت کارین ابزار نمونه های انبر آرماتور بندی را مشاهده نمایید .