______________  قلم شش گوش  _______________

قلم شش گوش

قلم شش گوش برای استفاده در چکش تخریب سبک مورد استفاده قرار می گیرد که به دو نو تخت و تیز تقسیم می شود . قلم شش گوش در بازار ابزار دستی در اندازه های قلم شش گوش 40 سانت و قلم شش گوش 60 سانت موجود می باشد .