______________  قلم چکش تخریب و قلم دستی  _______________

قلم چکش تخریب و قلم دستی

از ابزار دستی که هم برای کار با چکش تخریب و هم به صورت دستی می توان نام برد قلم چکش تخریب و قلم دستی می باشد که در سایت کارین ابزار به قلم چهارشیار ، قلم پنج شیار ، قلم شش گوش ، قلم شش گوش گرد و قلم دستی تقسیم می شوند .