______________  آچار های یکسر و دوسر و جغجغه  _______________

آچار های یکسر و دوسر و جغجغه

یکی از ابزار دستی های پر کاربرد برای باز و بست کردن پیچ و مهره آچار های یکسر و دوسر و جغجغه می باشند . آچار های یکسر و دوسر و جغجغه در سایت کارین ابزار به دودسته آچار یکسر و دوسر ، آچار جغجغه تقسیم می شوند .