______________  آچار یکسر و دوسر  _______________

آچار یکسر و دوسر

از ابزار دستی  پرکاربرد در تعمیر گاه ها و کارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی آچار یکسر و دوسر می باشد ، این آچار یکسر و دوسر در سایت کارین ابزار شامل آچار یکسر رینگی ، آچار دوسر رینگی و آچار دوسر تخت می باشد .