______________  آچار دوسر بکس  _______________

آچار دوسر بکس

آچار دوسر بکس که بیشتر در مکانیکی ها مورد استفاده قرار می گیرد دارای یک دسته بوده که در یکسر آن دو سایز بکس پشت به پشت هم دارا می باشد نمونه  آچار دوسر بکس را از برند جانزوی  در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .