______________  آچار دوسر E  _______________

آچار دوسر E

آچار دوسر E که بیشتر در مکانیکی ها مورد استفاده قرار می گیرد دارای یک دسته بوده که در دوسر آن دو سایز آچار ترکس یا E قرار دارد . نمونه  آچار دوسر E را از برند جانزوی  در سایت کارین ابزار می توانید مشاهده نمایید .